Menü

ON TOUR: DANGGEE, HORB!

Dangggeee Horb! An subber Abschluss vom Herbschtwinterfrühlings-Leg von meira schwôbalandweita World Tour! Subberdannggee an da Kim aus FDS, da Michael, da Äric aus Drädsn und an'd Michaela fir's Mitsynchronisiera zom Geburtsdaaag! Dangge und bis zum Open-Air in Calw am 6. Auguscht! Doppel-Like!

Zurück